banner
Başlık ve Dipnot Kullanımı

Başlık Numaralandırmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MUŞARAKA SUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİ
(Musharaka Sukuk and Turkish Legal Framework)
ÖZ…………………………………………………………………………………...
Anahtar Kelimeler:…………………………………………………………………..
ABSTRACT…………………………………………………………………………...
Keywords:……………………………………………………………………………..
GİRİŞ…………………………………………………………………………………..

I. SUKUK KAVRAMI ……………………………………………………………..
A. Tanım ve Genel Özellikler ……………………………………………….. 
1. Tanım…………………………………………………………………
2. Genel Özellikler……………………………………………………….
B. Sukukun Hukuki Niteliği……………………………………………………..
1. Genel Olarak…………………………………………………………………..
2. Varlığa Dayalı ve Varlık Temelli Sukuk Ayrımı………………………..
a. Varlık Temelli Sukuk…………………………………………………….
b. Varlığa Dayalı Sukuk……………………………………………..
c. Ayrımın Temerrüt veya İflas Hâlinde Yatırımcıların Dayanak Varlıklar Üzerindeki
Haklarına Etkisi…
3. Geleneksel Tahvillerden Farkları……………………………..
C. Sukuk Piyasası…………………………………………………………………..
D. Sukuk Türleri ……………………………………………………………......
1. Genel Olarak………………………………………………………………
2. Ortaklığa Dayalı Sukuk Türleri…………………………………….
3. 2008 Senesindeki AAOIFI Kararı ve Etkileri…………………..........

II. MUŞARAKA SUKUK ……………………………………………………….
A. Tanım ve Genel Özellikler…………………………………………………
B. İhraç Süreci ve Yapılandırılması……………………………………..
C. Türleri……………………………………………………..
1. Shirkat al-’Aqd……………………………………………
2. Shirkat al-Melk…………………………………………

III.TÜRK HUKUKUNDA MUŞARAKA SUKUK …………………………
A. Türk Hukukunda Sukuk Üst Kavramı Olarak Kira Sertifikaları…..
1. Genel Olarak Kira Sertifikası Düzenlemeleri…………………
2. Kira Sertifikası Düzenlemelerinin Tarihi Gelişimi …………..
a. 2499 Sayılı Kanun Dönemi……………………………………….
b. 6362 Sayılı Kanun Dönemi……………………………………….
3. Kira Sertifikası İhraçlarının Değerlendirilmesi……………
4. Benzer Sermaye Piyasası Araçları…………………………………..
5. Tebliğ Kapsamında Kira Sertifikalarının Tanımı ve Türleri
a. Tanım ve Genel Hükümler …………………………………….
aa. Tanım………………………………………………………….
bb. Niteliği…………………………………………………………
aaa…….. (Bir başlık daha olması halinde)……………
bbb…….. (Bir başlık daha olması halinde)……............
cc. Genel hükümler……………………………………………….. 
b. Türler…………………………………………………………………..
aa. Genel olarak…………………………………………………..
bb. Ortaklığa dayalı kira sertifikaları……………………………
B. Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikaları İçin Ortak Tanım ve Esaslar……………………..
1. Ortak Tanımlar …………………………………………………………………..
a. Ortak Girişim…………………………………………………………….
b. Ortaklık Sözleşmesi……………………………………………………..
c. Girişimci………………………………………………………………….
d. Fon kullanıcısı………………………………………………………….
2. Ortak Esaslar …………………………………………………………………….
a. Rehin zorunluluğu………………………………………………………
b. Değer tespiti zorunluluğu………………………………………………
c. Kötü niyeti veya hukuka aykırı fiilleri nedeniyle ortak girişimin zararla sonuçlanmasından
Sorumluluk
C. Muşaraka Sukuk Benzeri Kira Sertifikaları …………………………..
1. Tanım ve Genel İşleyiş……………………………………………………..
2. İhracı …………………………………………………………………………..
a. İhraç Süreci …………………………………………………………
aa. Genel Olarak………………………………………………….
bb. Yurt içi ihraç…………………………………………………..
cc. Yurt dışına ihraç………………………………………………
aaa…….. (Bir başlık daha olması halinde)……………
bbb…….. (Bir başlık daha olması halinde)……............
3. İhraççı Olarak Varlık Kiralama Şirketleri ……………………
a. Genel olarak……………………………………………………………..
b. Kurucular………………………………………………………………..
c. Sadece kendi finansmanına yönelen kurucular…………………….
d. Kendine ve diğer şirketlere finansman sağlayan kurucular……….
e. Kuruluş işlemleri ve VKŞ Esas sözleşmesi…………………………..
f. Yönetim kurulu………………………………………………………….
g. Faaliyetleri………………………………………………………………
h. Tasfiyesi…………………………………………………………………
4. Ortak Girişimin Yönetimi………………………………………………………
5. Olası Kâr ve Zararın Paylaşımı ……………………………………………….
a. Olası Kârın paylaşımı………………………………………………….
6. Yatırımcılarının Korunması …………………………………………………… 
a. Genel Olarak…………………………………………………………......
b. Üçüncü kişi taleplerinden yalıtılmış malvarlığı ve öncelikli ödeme korumaları...
c. Sözleşmesel koruma………………………………………………………
d. Yatırımcı raporu………………………………………………………..
e. İhraç sınırı ve değer tespiti zorunlulukları…………………………..
f. VKŞ ihracı sürecindeki katılımcıların sınırlanması………………..
g. Bağımsız yönetim kurulu üyesi zorunluluğu………………………

SONUÇ……………………………………………………………………………………………….
KAYNAKLAR…………………………………………………………………………………………


Dipnot ve Kaynaklarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
DİPNOT :
1- Kitap için örnek gösterim: 1- ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 4.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, s.40-41, (“İdari Yargılama”).
ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s.40-41, (“İdare Hukuku”) Yazarın tek eserine yapılacak atıflarda (kitap, tez, makale) aranmamakla birlikte, yazarın birden fazla eserine atıf yapılacaksa, hangi esere atıf yapıldığının belirtilmesi adına dipnotun sonunda eserle ilgili anımsatıcı ibare konulmalıdır. (“İdari Yargılama”) ve (“İdare Hukuku”) 
2- Makale için örnek gösterim: GÖRELİ İ. Hakkı “Uyuşmazlık Mahkemesi”, Adalet Dergisi, S.1,
Ankara, 1947, s.29.
3- Yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezi için örnek gösterim: MESTAV Mehmet, Hukuk Yargılamaları Açısından Adli Yargı – İdari Yargı Görev Ayrımı ( Yargı Yolu Ayrımı), Ayrımda Başvurulan Kıstaslar ve İdari Yargının Görev Alanı, (Yayımlanmamış YL Tezi), Ankara, 1987, s.6
4- Sempozyum-panel-konferans için örnek gösterim: BÜYÜKEREN Fatma “Türk Hukuk Sisteminde Uyuşmazlık Mahkemesi”, Ulusal ve Uluslar Arası Boyutlarıyla Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi Sempozyumu, Ankara, 2013, s.155.
5- Aynı kaynağa tekrar atıf için örnek gösterim: ÇAĞLAYAN, s.141.
6- Aynı yazarın farklı eserlerine atıf için örnek gösterim:
a-ÇAĞLAYAN, İdari Yargılama, s.141.
b-ÇAĞLAYAN, İdare Hukuku, s.85.
7- Birden fazla yazarlı eserlere atıf için örnek gösterim: BÜYÜKEREN, s.56.

KAYNAKLAR:
ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 4.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, (“İdari Yargılama”).
ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s.40-41, (“İdare Hukuku”)
GÖRELİ İ. Hakkı, “Uyuşmazlık Mahkemesi”, Adalet Dergisi, S.1, Ankara, 1947. 
MESTAV Mehmet, Hukuk Yargılamaları Açısından Adli Yargı – İdari Yargı Görev Ayrımı (Yargı Yolu) Ayrımı), Ayrımda Başvurulan Kıstaslar ve İdari Yargının Görev Alanı,(Yayımlanmamış YL Tezi), Ankara, 1987.
BÜYÜKEREN Gülten Fatma, “Türk Hukuk Sisteminde Uyuşmazlık Mahkemesi”, Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi Sempozyumu, Ankara, 2013.
 

Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966